یاد گرفـتم هـر وقـت دلم واســــه کسی تنگ شد،


شب بـــرم کنار پنجـــره ی اتاقــــــم


و یه ســـــتاره تو آسمــــون به نامــش بزنم


الان مدتهــاست که


همـــــه ی ستاره هـــای آسمون به نامت شده!!

نمیــــــای آقـــــــا؟؟