روزي در تقويم خواهند نوشت :
تعطيل ؛ روز ظهور مهدي فاطمه
بعد در مدينه كنار ساختمان نيمه كاره اي تابلو
 مي زنيم ؛
 پروژه حرم مطهر بي بي دو عالم حضرت
"فاطمه زهراس"
كارفرما : قائم آل محمّد
پيمانكار : ياران حضرت
مساحت : وسعت دل تمام شيعيان